Egy régi levél kapcsán...

A Helyismeret wikiből
Lejegyezte: Schildmayer Ferenc

A Magyar Földrajzi Társaság 1891-ben, elnöke Lóczy Lajos, a kiváló földrajztudós javaslatára létrehozta a Balaton Bizottságot. A Magyar Tudományos Akadémia anyagilag segítette a Bizottságot és így azonnal megindulhatott a kutatómunka. Ennek végeredménye egy 30 kötetből álló, a világ szakirodalmában egyedülálló mű lett, amelyik "A Balaton Tudományos Tanulmányozásának Eredményei" összefoglaló címet viseli. Az egyes kötetek, illetve témakörök szerzői a kor legjelentősebb tudósai voltak. A hatalmas mű magától értetődően minden Almádival összefüggő kérdést tárgyal. Ennek előzményeként ismerjük meg azt a levelet, amit Lóczy Lajos Véghely Dezső alispánnak írt:

Budapest, VI. Andrássy út 6. 1891 jún. 25.
Nagyságos Kir. Tanácsos Úr .
Mélyen tisztelt Uram!

E soraimat veheti Nagyságod félhivatalos közlésnek is; intentiom az, hogy a barátságos közeledésnek tekintve, velük Nagyságodnak támogatását, sőt közreműködését nyerjem el olyan dologhoz, mely minden magyart önzetlenül is kell, hogy érdekeljen. Ez a Balaton tudományos felkutatásának ügye! Gazdasági és közművelődési téren élénk mozgalom támad a Balaton vidékének felvirágoztatására, ebből a tudománynak sem szabad elmaradnia. A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, mint ilyen az ő természetére nézve ismeretlenebb az amerikai, sőt egynémely afrikai tavaknál is.

Mint természetvizsgáló és geográfus, de főképpen mint a Magyar Földrajzi Társaság elnöke kötelességemnek tartottam a Balaton kutatást megindítani. Társaságunk választmánya elfogadta kezdeményezésemet, a Magyar Tudományos Akadémia a munkálatok megindításához segélyt adott; immár hozzá is fogtunk a dologhoz. Két botanikus: Dr. Borbás Vince és Dr. Istvánffy Gyula, és egy zoológus: Dr. Daday Jenő már vizsgálják a vízben lakó alsóbb rendű organizmusokat; a hinár tanulmányozása egyik fő feladatunk. Én a lefolyt héten meteorológiai állomásokhoz alkalmas helyek és megbízható észlelők fölkeresése végett utaztam be a tavat és partjait. E közben kerestem Nagyságodat Almádi tusculánumában tiszteletemet lerovandó. Mindenütt meleg érdeklődéssel fogadták vállalkozásunkat, és én a sikert úgyszólván biztosítva látom.

Nem is kételkedem abban, hogy Nagyságod is pártolója leend törekvéseinknek.

Balatoni utamban láttam, hogy a hínár kalamitás jelenleg Almádin legnagyobb fokú; tudomására hozom Nagyságodnak, hogy a Természettudományi Társulat részéről a hinár tanulmányozása hozzánk lőn áttéve és az Akadémia a részünkre adott segély kiutalványozása alkalmából egyenesen erre utalt bennünket, hogy a hinár kérdés eldöntésével kezdjük meg a munkát. E feladaton kívül a Balaton vízállásainak regisztrálása, a csapadék, szelek,elpárolgás mérése, a fenék tanulmányozása, a régi vízszintek nyomainak fölkeresése mind sürgős feladat. Erre összesen 2000 frt segélyünk van. Hogy feladatunknak megfelelhessünk az érdekeltség pártfogására is szükségünk van. Nem egy évi, hanem több évi tanulmányozás nyújthat majd olyan biztos eredményeket, melyek a tudást és a gyakorlat emberét egyaránt kielégítendik.

Egyelőre Almádin nyújthat Nagyságod hathatós segítséget. E hely kiválóan alkalmas meteorológiai állomásra. Kérem Nagyságodat szerezzen és nevezzen meg alkalmas egyént Almádin (tanítót vagy papot), ki hazafias buzgalomból elvállalná a meteorológiai följegyzéseket. Az eszközöket mi szolgáltatjuk és a jövő hét végén második utam azért hozand engem a Balatonra, hogy az eszközöket felállítsam és az észlelőket utasításokkal, táblázatokkal ellássam.

Egyelőre a vállalkozónak nem nyújthatunk anyagi elismerést, de biztos reményem van, hogy némi csekély tiszteletdíjat mégis adhatunk az év lefolyása után.

Kérem Nagyságodat érvényesítse buzdító befolyását, hogy Almádin a meteorológiai állomás létesíthető legyen.

Amit legelőbb kellett volna megemlítenem azt most teszem: a Balaton kutatását társaságunk választmányának egy Bizottsága intézi; áll ez kívülem:

Dr. Borbás Vincze
Dr. Istvánffy Gyula
Dr. Daday Jenő
Konkoly Thege Miklós
Dr. Ilosvay Lajos
Dr. Márki Sándor
Kvassay Jenő

György Aladár urakból. Hermann Ottó és Fenyvessy Ferencz szíves tanácscsal és közbenjárással ügyünknek használni megígérték.

Ezek után vállalkozásunkat Nagyságodnak jóindulatába ajánlva maradtam kiváló tisztelettel és hazafiui üdvözlettel kész szolgája

Lóczy Lajos
egyetemi tanár
a Magyar Földrajzi
Társaság elnöke

Forrás

Új Almádi Újság[1] 1994. (6. évf.) 5. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja