Aggházy Mária: A zirci apátság templomépítkezései a XVIII. században

A Helyismeret wikiből
Előszó

Ez a műtörténeti anyaggyűjtés tágabb keretek között kivánt napvilágra jönni. A Magyar Tengertől északra terülő dunántúli részek számtalan, de eddig ismeretlen barokk műemlékei, — melyek tömött, egybetartozó körét képezik a szép alkotásoknak, — kutatásra ösztönöztek. Önként ajánlották fel magukat erre e becses egyházi műemlékek, mintegy összefüggő csoportot alkotva, mit egybeköt a zirci cisztercita Apátságnak mindenkor alkotni vágyó, nemesveretű szalagkötése.

Magának a XVIII. században újjáépült apátsági templomnak is csak egyes mozaik-darabjai voltak eddig ismertek ily irányú irodalmunkban. A birtokokon álló plébániai templomok pedig, mint ilyenek, teljesen ismeretlenek. Ezeket volt szándékom tehát közkinccsé tenni, mert a nagyrabecsült Cisztercita Rend ezen félévszázados templomépítkezéseinek menetéből, ha nem is monumentálisadé szerényebb falusi alkotásaiból is, tanulságosan tükrö- ződik elénk a barokknak klasszicizmusba hajló stílusváltozása.

Minden munkánál akadunk hiányokra, — úgy ennél is! Mentség legyen az, hogy lelkiismeretes kutatások ellenére sem sikerült sok és nagyértékű alkotásnak mesterére találni. Nincsenek meg az erre vonatkozó levéltári adatok, amelyek minden bizonnyal a zirci apátságtól a sziléziai anyamonostorba kerültek. A heinrichaui apátságnak 1810-ben történt feloszlatása viszont az iratok szétszóródását, megsemmisülését vonta maga után. A helyszíni, a breslaui állami és érseki levéltárak betekintése, a sziléziai környék (Strehlen) városi hivatalok iratainak átkutatása, sőt a hazai levéltárak tanulmányozása is csak gyér nyomokat jelöltek meg, vagy éppen semmit.


Tartalomjegyzék

  • Zirc és birtokainak sorsa a török korszak alatt, Lilienfeld birtokában és a XVIIl-ik századi telepítés eredményei
  • Zirc a heinrichaui korszakban és a templomok építésmenete
  • A templomok építészeti megoldásai
  • A templomok berendezése. 4.1. Az oltárok.4.2. A szószékek. 4.3. Egyéb berendezési tárgyak.4.4. Falfestmények. 4.5. Felszerelések. 4.6. Templomon kívüli műemlékek
  • Források
  • Irodalom
  • Név- és tárgymutató
  • Képek jegyzéke
  • Képmellékletek

Külső hivatkozás

Aggházy Mária: A zirci apátság templomépítkezései a XVIII. században