A Szent Margit kápolna története (II. rész)

A Helyismeret wikiből
Írta: Schildmayer Ferenc


Almádi életében nagyon nagy esemény volt az első templom megépítése. Ez jól tükröződik a korabeli sajtóban, hiszen minden eseményről igen részletesen tudósítást közöltek. Az elmúlt részben 1883. január 17. és 21. közötti időről esett szó, folytatásként a Veszprém című hetilap tudósításait folyamatosan követve ismerjük meg a kápolna építésének történetét. A következő híradást az említett hetilap 1883. január 28-i számában jelent meg a következők szerint.

1923. évi térkép részlete

Az almádi kápolna ügye a legjobb úton halad. E héten e sorokat vettük: Tekintetes szerkesztő úr! Van szerencsém értesíteni, hogy az almádi kápolna építéséhez e hét folyamán a következő ajánlatok és adakozások történtek, u.m. Braun Gyula úr az összes üvegesmunkát ajánlotta fel színes üvegből, Szalay Ferencné úrhölgy egy díszes oltárterítőt, Brenner Ilonka 1 forintot. Kovács Károly úr a főajtó vasalását, Czollenstein Ferenc úr az összes ajtó- és ablak festéseket, Nagy Sándor úr 5 frt-t, Fischer Miksa úr 1000 téglát fuvarral a helyszínre szállítva. Rápoch Sándor úr a szükséges vasakat adja az építéshez. Egy névtelen Paksról 5 forint készpénzt küldött a Veszprémi Független Hírlap útján. Ezen ajánlatok és adakozások ingyenesek és önkéntesek. A Bizottság.

A következő híradás február 11-én jelent meg a következők szerint. Az építendő almádii kápolna ügyében örömmel közölhetjük ismét a rohamosan jelentkező n.é. adakozók ajánlatát illetve adakozásaikat. Nevezetesen: Jagasits Mária kisasszony 100 forintot ajánlott, Veledics Mihály úr ad egy ajtószárfát, 22 öl épületfát, nemkülönben 20 forint készpénzt. Pataky Henrik szabómester úr egy misemondó öltöny varrására ajánlkozott. Kompolthy Tivadar úr egy perselyt és egy misekönyvet. Szigethy Ferenc asztalos mester úr a kápolna ajtajának elkészítésére vállalkozott. Deutsch Mór úr az ajtóhoz szükséges faanyagot fogja adni. Húsvét János úr kötelesmester a harangköteleket. Katona Sándor derék csizmadiamester úr 2 pár sárga csizmát készítend a minisztrálandó fiuknak. Suli Ede úr fuvarokat és készpénzt ajánlott. Özv. Grofcsik Bertalanné asszonyság egy függő csillárt. Rászl Józsefné asszonyság az oltárra szükséglendő gyertyatartókat. Bauer Józsefné asszonyság 2 forintot, Bauer Gyula úr szintén 2 forintot, Jenőfy Ferencz úr 1 frt. Farkas Lajos úr 1 frt. Kis István úr lakatosmester a lakatos-munkára vállalkozott. Lichtenberger Károly úr 2 sajtárt 1 rostát az építéshez felajánlott. Beküldetett továbbá: Bezeredj Imre úr által Berhidáról 5 frt. Huszár János úr 5 frt. László Hermin kisasszony 10 frt. Varga István úr 2 frt. Pintér Mihály úr 1 frt. Prokes J. vasúti állomás főnök úr 1 frt. öszszesen 24 frt. Miután a bizottság jelen felsorolt adakozásokat nyugtatni s megköszönni szerencsés lehet; egyúttal fölemlíti, hogy az eddig befolyt s a még befolyandó összeg „Almádi kápolna” czimén a helyi takarékpénztárban lett és leend elhelyezve. Almádi 1883. február 1-én a bizottság nevében Grofcsik Vilmos biz. Jegyző.

Egy hét múlva február 18-án, egy hónappal az első híradás után, újabb információkat kaphatunk a kápolnával kapcsolatban. Az Almádi kápolna. T. Szerkesztő úr! Van szerencsénk ismét az almádi kápolna építésére tett ajánlók névsorát közölni. Blummer János úr ajánlott 5 frt-t, Budai József úr 5 frt-t. Vizner János úr 6 évi ingyenes tűzbiztosítást. Pfeifer Miklós úr a torony fedését és kereszt csinálását. Szilágyi Mihály úr egy réz-szenteltvíz tartót. Orbán Pál úr egy gerendát. Egy névtelen két gyönyörű olajfestésű képet küldött. Kreutzer Karolin kisasszony egy igen díszes hímzett csengetyűhúzót küldött. Özvegy Neszmélyi Antalné őnagysága egy oltárterítőt. Neszmélyi Janka két oltár-vánkost, Viktor György gombkötő egy csengetyű húzót csinált zsinórból. Fehér Sándor úr adott 2 frt-t. Regényi Lajos úr 1 frt.-t. Huszár János úr 1 frt.-t. Brenner Ágnes 2 frt.-t. A jó és nemeslelkű adakozóknak, illetve ajánlattevőknek forró köszönetet mond. Veszprém 1883. február 15-én, a Bizottság.

Hetenként jelennek meg a kápolnáról hírek, tudósítások tükrözve az érdeklődés magas fokát. A következő újsághír 1883. február 25. keltezésű a következők szerint: Az Almádi kápolna. T. Szerkesztő úr! Van szerencsénk az almádi kápolna építésére tett ajánlók névsorát közölni. Fertig Sándor úr szegszárdi lakós 10 frt, leánya Mári 5 frt, nővére Mari 2 oltárvánkost, egy oltárterítőt, Szűcs Kálmán úr 5 frt, Kürtli Károly úr 5 frt. Lang Péter 3 frt. Szabó Cseh József 2 frt. Vajki Gizella k. a. 18 db kehelykendőt, regényi Lajos órás úr egy órát ajánlott fel, mi kijátszatik és a pénz az építésre használtatik, Fata János lakatos úr a csengetyű állványt csengővel készíti el. A jó és nemeslelkű ajánlat tevőknek forró köszönetet mond a Bizottság.

A következő újsághír az első összejövetel után két hónappal, 1883. március 18-án jelent meg. Változatlanul az adakozókat sorolja fel és mond köszönetet nekik, a következőkben: Az almádiban építendő kápolnára adakozott özv. Simon Rudolfné úrnő 5 frt-t, id. Végh Sándor 5 frt-t, Rozsos Ödön ősi uradalmi ispán úr 5 frt-t, Michelini Jánosné úrnő 2 frt-t. Bauer Károly úr felajánlotta az össze kőanyag meghordását, Raznek Frigyesné úrnő 2 oltárvánkos készítését, Polczer Antal hajmáskéri plébános 5 frt-t adott. A szíves adakozóknak a bizottság nevében köszönetet mond Brenner Lőrinc.

Az eddigi újsághírekből kiderül az a hatalmas adakozási kedv, ami jellemezte az 1800-as évek végét. Sok minden valósult meg közadakozásból, aminek szép példája az almádi kápolna, láthatóan igen rövid idő alatt sok minden összejött a pénzen kívül is.

Kapcsolódó cikkek

Forrás

Új Almádi Újság[1] 2006. (18. évf.) 6. sz. 2. p.

Külső hivatkozás

  1. Új Almádi Újság honlapja